Politika varstva zasebnosti

Politika varstva zasebnosti BOCITEAM

 

Podjetju BOCI TEAM, Božena Peterlin s.p. spoštujemo vašo zasebnost in varnost vaših osebnih podatkov. Zavezujemo se, da bomo vaše osebne podatke uporabili izključno za namene za katere so bili zbrani. Vaše osebne podatke varujemo skrbno in v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES) (v nadaljevanju: GDPR), ter vsakokrat veljavno nacionalno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

 

1. Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je podjetje BOCI TEAM, Božena Peterlin s.p. , Aškerčeva ulica 8, 1230 Domžale v nadaljevanju: (upravljavec).

 

2. Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam, v tretje države ali mednarodne organizacije

Upravljavec osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebam, v tretje države ali mednarodne organizacije.

BOCI TEAM, Božena Peterlin s.p. zagotavlja, da bo prejete osebne podatke posameznikov ščitil pred nepooblaščenim razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam, in sicer v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Na zahtevo organov pregona, v primeru kakršnihkoli zlorab ali kršitev, se lahko osebni podatki uporabnikov posredujejo policiji in drugim pristojnim organom za nadaljnje ukrepanje.

 

3. Vrste osebnih podatkov, pravne podlage in nameni njihove obdelave

Upravljavec zbira in obdeluje osebne podatke, na podlagi: privolitve posameznikov, sklenjenih pogodb oziroma za izvajanje aktivnosti pred sklenitvijo pogodbe, zgolj izjemoma in v kolikor je to nujno za izvajanje zakonitih interesov za katere si prizadevamo, ter za izpolnitev zakonskih obveznosti, ki veljajo za nas.

3.1 Obdelava na podlagi privolitve

Posameznik čigar osebni podatki se obdelujejo na podlagi privolitve, lahko poda privolitev v obdelavo osebnih podatkov za vsak posamezen namen posebej.

Posameznik, na katerega se nanašajo podatki, lahko kadarkoli prekliče podano privolitev za vsak posamezen namen posebej, na enostaven in lahko dostopen način.

3.1.1 Pošiljanje elektronskih obvestil

V kolikor to želite vam lahko pošiljamo elektronska obvestila o dogodkih, ki jih organiziramo v Sloveniji.

Na podlagi privolitve za prejemanje elektronskih obvestil obdelujemo vaš elektronski naslov za katerega ste navedli, da želite prejemati obvestila.

3.2 Obdelava na podlagi pogodbe

BOCI TEAM, Božena Peterlin s.p. zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi pogodbe oziroma za izvajanje aktivnosti pred sklenitvijo pogodbe za namen izvajanja pogodbenih obveznosti.

 

4. Varstvo osebnih podatkov

BOC/ TEAM, Božena Peterlin s.p. za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov izvaja vse potrebne fizične, tehnične, logične in organizacijske postopke in ukrepe, na podlagi sprejetih internih aktov in v skladu z dobrimi praksami s področja varovanja informacij oziroma prek pogodbenih  partnerjev, tako da se:

preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu zagotavlja učinkovit način arhiviranja, uničenja, izbrisa ali anonimizacije osebnih podatkov varujejo prostori, strojna in programska oprema.

 

5. Rok hrambe osebnih podatkov

Osebni podatki posameznikov se hranijo tako dolgo, kot je to nujno potrebno. V primeru, ko rok  hrambe določa zakon, hranimo podatke za dobo, ki je v skladu z zakonom. V kolikor gre za izvrševanje posamezne pogodbe, podatke hranimo za čas njene veljave in v kolikor imamo zakonit interes in ta ne posega v pravice posameznikov v skladu s tem rokom. Ko ste za določeno obdelavo osebnih podatkov podali soglasje bomo vaše osebne podatke obdelovali do preklica danega soglasja.

 

6. Pravice posameznika

Skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov, ima posameznik naslednje pravice:

Pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in če se, dostop do osebnih podatkov.

Pravica do popravka

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov.

Pravica do izbrisa

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati.

Pravica do omejitve obdelave

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec omeji obdelavo, kadar posameznik oporeka točnosti podatkov, kadar je obdelava nezakonita in kadar nasprotuje njihovemu izbrisu ter namesto tega zaht  eva omejitev njihove uporabe, kadar vloži ugovor v zvezi z njihovo obdelavo ter kadar upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo zahtevkov.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral.

Pravica do ugovora

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki temelji na obdelavi, ki je potrebna zaradi zakonitih interesov upravljavca, vključno z oblikovanjem profilov.

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki lahko poda pritožbo glede obdelave njegovih osebnih podatkov neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

 

7. Način uveljavljanja pravic posameznikov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadar koli uveljavlja pravice, ki mu pripadajo, skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov. To lahko stori tako, da nam svojo zahtevo posreduje pisno, na naslov: BOCI TEAM, Božena Peterlin s.p. ali po elektronski pošti na naslov: bociteamBP@gmail.com.